เกี่ยวกับ DGPA

ระบบ DGPA ได้ใช้ศาสตร์แห่งลายนิ้วมือเป็นพื้นฐาน และใช้เทคนิค Bio-Metric System ในการจัดการเก็บลายนิ้วมือส่วนบุคคล หลังจากนั้นข้อมูลที่เก็บได้จะถูกรวบรวม และทำการเปรียบเทียบเชิงปริมาณในการแยกแยะหมวดหมู่ของลายนิ้วมือ (J. Edgar Hoover) แล้วจึงนำเอาจำนวนที่ได้ทำการเปรียบเทียบเพื่อความแม่นยำกับคลังข้อมูลใน ระบบ DGPA ซึ่งเป็นการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิด สุดท้ายจึงออกมาเป็นรายงานส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำกับใคร

 

เกี่ยวกับ DGPA

ประโยชน์ของการสแกน

สมองและลายนิ้วมือ

สมองและการเรียนรู้

สแกนลายนิ้วมือเหมาะกับ?

วิวัฒนาการลายผิววิทยา

วิวัฒนาการลายนิ้วมือ

หัวข้อผลการวิเคราะห์

คำถามที่พบบ่อย