ลายนิ้วมือแต่ละนิ้วสัมพันธ์กับสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสามารถบ่งบอกศักยภาพที่ต่างกันดังนี้
สมองซีกขวาจะเชื่อมโยงกับมือข้างซ้ายและสมองซีกซ้ายจะเชื่อมโยงกับมือข้างขวา

สมองและเส้นของลายนิ้วมือเชื่อมโยงกันอย่างไร

ส่วนสมองซีกซ้ายจะควบคุมพฤติกรรมที่เป็นการตอบสนองของความกระตุ้นภายในตนเองซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ที่เรียกว่าการควบคุมจากบนลงล่าง ส่วนสมองซีกขวาจะ ควบคุมพฤติกรรมที่เป็นการตอบสนองต่อการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่าการควบคุมจากล่างขึ้นบน กระบวนการที่ต้องการความชำนาญได้แก่ ภาษา การใช้มือขวา การคิดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ด้านตำแหน่งและขนาด และการจดจำหน้าตา เป็นลักษณะที่เกิดจากพื้นฐานนี้
สมองและลายนิ้วมือ

มือซ้าย เชื่อมโยงกับสมองซีกขวา

  • นิ้วโป้ง   :   การสร้างแรงบันดาลใจของความเป็นผู้นำ ความชื่นชอบในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
  • นิ้วชี้        พื้นที่และการจินตนาการของจิตใจ ความชื่นชอบในการคิดและการ สร้างสรรค์
  • นิ้วกลาง   ความรู้สึกในการสัมผัส  ความชื่นชอบในศิลปะ
  • นิ้วนาง   :   ความรู้สึกอันเกี่ยวกับเสียง ความชื่นชอบในดนตรี
  • นิ้วก้อย : ความรู้สึกในเชิงมิติสัมพันธ์ ความชื่นชอบในการมองเห็นรูปภาพ

มือขวา เชื่อมโยงกับสมองซีกซ้าย

มือขวา เชื่อมโยงกับสมองซีกซ้าย
  • นิ้วโป้ง   :   การสื่อสารและการจัดการ  ความชื่นชอบในการวางแผนและการตัดสินใจ
  • นิ้วชี้    :     ตรรกะและการอนุมาน  ความชื่นชอบในคณิตศาสตร์
  • นิ้วกลาง :  ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  ความชื่นชอบในการปฏิบัติ
  • นิ้วนาง    ความเข้าใจต่อการฟัง  ความชื่นชอบในการฟัง
  • นิ้วก้อย   ความเข้าใจรูปภาพ   ความชื่นชอบในการสังเกต