Jan Evangelist Purkinje

ใน ปี ค.ศ. 1823 นักฟิสิกส์และชีววิทยาชาว Czech ชื่อ Johann Evangelist Purkinje เริ่มศึกษาลายผิวที่นูนขึ้นมาในฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์เพื่อทำการจัดประเภทให้เป็นระบบ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับลายผิวเหล่านั้นจนได้ทำการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งจัดแบ่งประเภทลายนิ้วมือออกเป็น 9 กลุ่ม

 

Dr. Harold Cummins

ในปี ค.ศ. 1926 นักกายวิทยาชาวอเมริกาชื่อ Dr.Harold Cummins วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือแต่ละประเภทศึกษาตั้งแต่ในเชิงมานุษยวิทยาไปจนถึงทางพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือของคนผิดปกติเป็นคนแรกที่ทำการรายงาน ถึงลายนิ้วมือที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะของบุคคลที่มีอาการดาวน์ซินโดรมโดยกำเนิดและพบว่าตัวอ่อนในครรภ์จะเริ่มพัฒนารูปร่างและผิวหนังที่มือและเท้าใน ช่วงที่มีอายุถึง 13 สัปดาห์ไปจนกระทั้งอายุ 24 สัปดาห์ลายนิ้วมือที่ละเอียดจึงจะเกิดเป็นรูปร่างชัดเจนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต

Dr. Norma Ford Walker

ในปี ค.ศ. 1926 Dr.Norma Ford Walker เป็นคนแรกที่ได้ทาการกาหนดสัญลักษณ์ลายนิ้วมือของบุคคลที่อยู่นกลุ่มดาวน์ซินโดรม (Dermatoglyphics index) และหลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยอยู่นานปัจจุบันก็ได้มีการพิสูจน์ แล้วว่าบุคคลที่มีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือความผิดปกติทางสมองล้วนมี รูปพรรณของลายทางผิวหนังที่ต่างจากปกติด้วยซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ตาม   มาตรฐานนี้ ได้มีความแม่นยำสูงถึง 70% ขึ้นไป

Wilder Graves Penfield

ในปี ค.ศ. 1950 Wilder Graves Penfield ศาสตราจารย์วิชาประสาทศัลยศาสตร์ชาวแคนนาดาเสนอบทความเกี่ยวเนื่องระหว่าง สมองใหญ่ไว้ในงานเขียนของเขาที่มีชื่อว่า “The Cerebral Cortex Of Man” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวโยงกันอย่างยิ่งระหว่างลายมือและสมองใหญ่

 

Noel Jaquin

ในปี ค.ศ. 1958 นักจิตวิทยาชื่อ Noel JaquinยืนยันKatherine St. Hillในปี ค.ศ. 1980 Katherine St. Hill ได้ก่อตั้งชมรมลายนิ้วมือแห่งลอนดอน L.C.S (London Cheirological Society) และทุ่มเทให้กับงานด้านการยกระดับการวิจัยฝ่ามือในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคุณ ค่า ซึ่งต่อมาทางชมรมได้ตีพิมพ์นิตยสาร “The Palmist Review”

Dr.Howard Gardner

ค.ศ. 1981 นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่ง Dr. Howard Gardner ค้นพบแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ได้รับการตอบรับจากทั่วโลก ในปี 1990 ทฤษฎีพหุปัญญามี 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้างร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านความเข้าใจผู้อื่น และด้านความเข้าใจ

Francis Galton

ในปี ค.ศ. 1892 นักมานุษยวิทยา และเป็นผู้ริเริ่มวิจัยวิชาสุชาติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษชื่อ Francis Galton ตีพิมพ์หนังสือ Fingerprint พบว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ individuality ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) เริ่มกำหนดและแบ่งแยกลายมือออกเป็น 3 ประเภทคือหลัก ลายก้นหอย ลายมัดหวาย ลายโค้งรวม ที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

Katherrine St.Hill

ในปี ค.ศ. 1980 Katherine St. Hill ได้ก่อตั้งชมรมลายนิ้วมือแห่งลอนดอน L.C.S (London Cheirological Society) และทุ่มเทให้กับงานด้านการยกระดับการวิจัยฝ่ามือในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า ซึ่งต่อมาทางชมรมได้ตีพิมพ์นิตยสาร “The Palmist Review”