คุณค่าของ DGPA และความจำเป็น มีข้อมูลอีกมากมายที่คุณควรต้องรู้การวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ (FINGER SCAN) นี้เป็นประโยชน์และช่วยคุณได้

“คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองมีความสามารถทำอะไรถึงจะทราบว่าตัวเองปราถนาจะเป็นคนแบบไหน “


สำหรับเด็กเล็กและเด็กประถม
สำหรับวัยรุ่น
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับเด็กเล็กและเด็กประถม

✽ ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือสำหรับผู้ปกครอง :

⊙ ทำให้เข้าใจกับอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูกท่าน
⊙ สร้างความเข้มแข็งในข้อได้เปรียบที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกท่าน
⊙ กำหนดเป้าหมายกำหนดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดของพวกเขา
⊙ สำรวจตัวเองว่าได้แสดงท่าทีและวิธีการอบรมบ่มเพาะที่ถูกต้องหรือไม่
⊙ ช่วยประหยัดเวลาแรงกาย แรงใจ ค่าใช้จ่าย ในการเรียนการอบรมที่ไม่จำเป็น
⊙ ค้นหาจุดเด่นและจุดที่ต้องเสริมสร้างของสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดภาวะความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและบุตร

✽ ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือสำหรับตัวเด็กเอง :

⊙ ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากตัวผู้ปกครองเอง
⊙ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องจากการปลูกฝั่งแนวคิดทัศนคติที่เหมาะสม เมื่อทราบจุดเด่นในตัวเองถูกค้นพบทำให้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
⊙ การเรียนรู้ในวัยเด็กที่มีแต่ความสุขลดความเครียด
⊙ ก้าวเดินตามแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง และความถนัดถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่

สำหรับวัยรุ่น

✽ ประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง :

⊙ ค้นหาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของตัวเองและความสามารถของเด็ก
⊙ ลดความขัดแย้งและแรงเสียดทานโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
⊙ หลีกเลี่ยงการเสียเวลาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเสียเงินทองในด้านการศึกษาที่ไม่จำเป็น
⊙ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นก่อนที่เด็กจะออกสู่สังคม
⊙ กำหนดเป้าหมายตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดและความสนใจของตัวเด็กเอง
✽ ประโยชน์สำหรับตัววัยรุ่นเอง

⊙ รู้จักตนเองและการวางตำแหน่งตนเองได้ชัดเจนขึ้น
⊙ ค้นพบความสามารถที่แท้จริงความสนใจของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกับการเลือกสาขาวิชาการเรียนในอนาคต
⊙ ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นในสังคม
⊙ สร้างความแน่ใจกับประเภทงานที่ถนัดก่อนที่จะทำงานอย่างเป็นทางการ
⊙ ค้นพบทิศทางการทำงานที่ทำให้ตัวเองมีความสุขจริงๆและประสบความสำเร็จที่รวดเร็ว

สำหรับผู้ใหญ่

✽ ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือ(FINGER SCANสำหรับผู้ใหญ่เอง :

⊙ การกำหนดตำแหน่งตัวเอง
⊙ ยอมรับศักยภาพโดยกำเนิดของตัวเองและนำไปปรับประยุกต์ตามความเหมาะสม
⊙ ยืนยันความใฝ่ฝันของตนเองใหม่พร้อมกับจุดประกายความกระตือรือร้นของตนเองอีกครั้ง
⊙ สำรวจความชื่นชอบของตนเองและเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง
⊙ ลงทุนในด้านการเรียนรู้เพื่อตนเองที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
⊙ พัฒนาแก่นความสามารถความเชี่ยวชาญของตนเอง

✽ ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือ(FINGER SCAN) สำหรับทางบริษัท :

⊙ คัดกรองพนักงานที่มาสมัครงาน
⊙ จัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม
⊙ ลดความขัดแย้งภายในบริษัทให้มีน้อยที่สุด
⊙ สร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้พนักงาน
⊙ คัดสรรได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ

✽ ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือ(FINGER SCAN) สำหรับคู่สามี-ภรรยา :

⊙ สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง
⊙ เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคู่ครองอย่างถ่องแท้
⊙ ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง
⊙ ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน
⊙ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
⊙ การจัดสรรความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวอย่างชาญฉลาด

ของการสแกนลายผิวนิ้วมือ(FINGER SCAN)