ระยะเวลาการเกิดลายนิ้วมือของทารก

ลายเส้นนิ้วมือเริ่มก่อตัวพัฒนาตั้งแต่ 13 สัปดาห์ ภายในครรภ์และลายเส้นนิ้วมือจะสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตภายใน 24 สัปดาห์ ดังรูปด้านล่างนี้

การพัฒนาลายนิ้วมือ
เริ่มก่อตัว (6-8 สัปดาห์)
ลายนิ้วมือเริ่ม
ก่อตัวชัดเจน (10-12 สัปดาห์)
การพัฒนาลายนิ้วมือ
เริ่มพัฒนา (13 สัปดาห์)
การพัฒนาลายนิ้ว
สมบูรณ์ (24 สัปดาห์)

ประเภทของลายผิวนิ้วมือ มี 4 ประเภท

FINGERPRINT
ลายก้นหอย (Whorl)
ลายก้นหอย (Whorl)

ลักษณะบุคลิกเบื้องต้น :
❖ มีความเป็นตัวของตัวเอง
❖ มีความอยากรู้อยากเห็น
❖ มีเป้าหมายในการทำงานและเรียนรู้
ลายมัดหวาย (Ulnar Loop)
ลายมัดหวาย (Ulnar Loop)

ลักษณะบุคลิกเบื้องต้น :
❖ ถนัดการเลียนแบบ เรียนรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน
❖ ขาดความมั่นใจ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี
ลายโค้ง (Arch)
ลายโค้ง (Arch)

ลักษณะบุคลิกเบื้องต้น :
❖ สามารถหล่อหลอมปั้นแต่งได้ง่าย
❖ มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่สนใจ❖ ควรเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง